måndag 22 april 2013

Cindy L. Hutchins – The Fall and the Door
A Triangelus Press Publication
ISBN: 978-1480004641

In English below.

Jag har last böcker på engelska for men aldrig när jag har planerat att recensera dem, det är första gången. Det är också första gången jag läser en e-bok och det gör att de blir en lite annorlunda approach till det hela. Det påverkar väl inte själva läsbarheten som sådan men eftersom det är en bok där man presenterar karaktärerna i början kunde jag inte bara bläddra tillbaka och uppdatera mitt minne hur enkelt som helst om vem av dem som hade vilket specifikt kännetecken. En läsplatta funkar inte riktigt så, åtminstone inte den jag fick tag i…

Men vi lämnar det. Det är många namn att hålla reda på och det är inte en av mina starkare sidor. Handlingen kretsar kring några änglar och några demoner. Jag känner till en del av dem sedan tidigare, de flesta faktiskt. Jag kan inte säga att jag känner till alla deras kännetecken men teologiska berättelser är alltid intressanta. Jag menar inte att det är en bok som talar om för dig vad du ska göra med ditt liv (eller är det precis vad det är!), det är snarare en historia om kriget mellan Himlens änglar och Helvetes demoner. Det är många handlingar som är sammanvävda och som bara väntar på att avslöjas. Hutchins låter oss dock vänta till det sista möjliga ögonblicket och håller oss på sträckbänken ända fram till slutet.

Jag var lite nervös för att språket skulle vara allt för avancerat för att jag skulle kunna tillgodogöra mig boken när jag började. Men så är det inte alls, det är skrivet på ganska lätt engelska och när jag läste kände jag ett kall av att översätta boken till svenska. Jag tror inte att det borde vara så svårt för mig. Den har omkring 500 sidor men jag är osäker på hur mycket det motsvarar i en ”riktigt” bok. Några passager är skrivna på mera poetisk engelska men ord som kanske inte är de vanligaste för en utlänning, det vill säga icke amerikan. Detta skulle kunna vara ett problem men samtidigt är det dessa passager som jag gillar bäst i boken. Det är här man hittar det metaforiska eller kanske till och med semimetaforiska berättandet. Det är i alla fall så jag tolkar det hela. Det är berättat ur flera olika synvinklar men jag tror inte man kan säga att någon av dem är mer korrekt än någon annan. Jag tror heller inte att det finns något sätt att säga vilken som är huvudkaraktären i berättelsen. Som ni förstår finns det många olika och alla är lika viktiga för handlingen. Ärkeängeln Gabriel är förstås mäktig, men det är å andra sidan den fallna Lucifer också. Vi har utvalda människor, Gud själv, Beelzebub, Belial, Mikael, Uriel, besatta människor och till och med änglar med minnesförlust…

Slutligen måste jag påtala att det här bara är den första i en serie om tre böcker – en trilogi. På de sista sidorna påstås att nästa del – What Child, snart ska komma. Jag ser fram emot den!

----

I have read books written in English before bur this is the first time I do so with the intent to review what I read. It’s also the first time I read an e-book which presented a different approach to it all. It may not affect the actual text but the reading experience in a wider sense to be sure. I won’t rant so much about it but since there’s a short presentation of the book character in the beginning I couldn’t just turn back the pages and check which of the them that had a specific trait. The eReader just doesn’t work that way, at least mine didn’t…

But let’s leave that now! There are a lot of names to keep track of. That´s not one of my stronger suits. The story revolves around a bunch of Angels and Demons, I know some of them before – most of them actually, but I can’t say I know all of their key significant traits. But reading about theological matters is very interesting. But don’t think this is a book that tell you what to do with your life (well, maybe it actually is!) it’s a story about the war between the angels in Heaven and the demons in Hell. There are lots of different plots woven together just waiting to be reveled. Hutchins lets us what for it until the last possible moment though, she keep up the tension to the very end.

I was afraid that I would have a hard time with the language when I started this task but on the contrary, it’s written in a very easy going English. When I read it I feel an urge to translate it into Swedish, which is my first language. It wouldn’t be too hard I think! The e-book has about 500 pages but I´m not sure how much that would be if this were a “real” book but it went fairly fast. There are some passages that are written in a more poetic kind of English though, with words that aren’t the most common ones for a foreigner. These might present a problem but on the other hand, these passages are the most enjoyable in the book for me. It’s where the most of the story is told by metaphors, or semi metaphors maybe. That’s how interpret it anyway. There are several different views from which the story is told and I don’t think you can say either one of them is the correct one. In the same way I don’t think there’s a way to tell which character that’s really the main character. There’s a wide range of them as you see and each and every one of them is equally important for the plot! The Arch angel Gabriel is mighty to be sure, but so is the fallen one – Lucifer. Then we have chosen humans, God himself, Beelzebub, Belial, Michael, Uriel, possessed humans and even angels with amnesia…

Finally I must say that this is only the first of a trilogy of books. It’s stated in the final pages that the next one – What Child, is coming soon. I look forward for it!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar